สมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว

> สมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว

  • สมาคมก่อตั้ง ขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 © ทะเบียนเลขที่ : 0119559000011

  • โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้าถึงช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

> พันธกิจของสมาคม ช่วย 1 ล้านธุรกิจให้เข้าสู่อีคอมเมิร์ซ

  • โครงการ “9 สู่ไทยแลนด์ 4.0 89 หลักสูตรทำดีเพื่อพ่อ” เป็นโครงการฝึกอบรมให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจฟรี จำนวน 89 ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน โดยเนื้อหาเกี่ยวกับ การประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาตนเอง

  • โครงการ “ETA Coin สกุลเงินดิจิตอลเพื่อชุมชน” เป็นโครงการ ฝึกอบรมความรู้ทางการเงินและการเข้าถึงแหล่งทุน ด้วยสกุลเงินดิจิตอล รวมถึงการเขียนโปรเจค Whitepaper

(ไวท์เปเปอร์) เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบ Crowd Funding (คราวด์ฟันดิ้ง)