ETA Coin สกุลเงินดิจิตอล เพื่อเข้าถึงแหล่งทุนใหม่ ของ SMEs และชุมชน

ETA Coin สกุลเงินดิจิตอล เพื่อเข้าถึงแหล่งทุนใหม่ ของ SMEs และชุมชน

  1. ETA Coin คือเงินดิจิตอลอีกสกุลหนึ่ง ที่ได้รับการยอมรับในตลาดสากล ชุมชน หรือ SMEs สามารถนำเงินสกุลนี้ ไปใช้ในการขอรับการสนับสนุน ทางการเงินในรูปแบบของ Crowd Funding (คราวด์ฟันดิ้ง) โดยการนำเหรียญ ETA Coin ไปเสนอขายให้กับ หน่วยงานที่ต้องการสนับสนุนโครงการต่างๆของชุมชน หรือ SME’s ได้

  2. หน่วยงานหรือ SME’s ผู้ที่ต้องการให้การสนับสนุนชุมชน สามารถหาซื้อเหรียญ ETA Coin ในตลาด Decentralized Exchange ( DEX ) แล้วส่งมอบ เหรียญ ETA Coin ให้กับชุมชน จากนั้นชุมชน ก็นำเหรียญมา ลิสซิ่ง LPoS (Leased Proof of Stake) เพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบเงินสด แล้วนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ ของชุมชนนั้นๆ

  3. ชุมชน หรือ SME’s สามารถถือครองเหรียญ ETA Coinไว้ เพื่อรอให้ Capital Gain หรือมูลค่าเพิ่มขึ้น ที่เกิดจากคนในตลาดเทรด Decentralized Exchange ( DEX ) เสนอซื้อ-เสนอขายกันและเมื่อราคาสูงขึ้น ค่อยนำ เหรียญ ETA Coin บางส่วนมาขายในตลาด เพื่อรับกำไร ส่วนต่างจากราคาเหรียญที่เพิ่มขึ้น

  4. ชุมชน หรือ SME’s สามารถนำเหรียญ ETA Coin ไปใช้จ่าย ในการซื้อสินค้าหรือบริการตามความต้องการของชุมชนหรือ SME’s นั้นๆ ได้ผ่านเว็บไซต์ www.shoppingeta.com และร้านค้าที่เข้าร่วมรับเหรียญ ETA Coin