FinTech เทคโนโลยีการเงิน ที่กำลังมาเปลี่ยนแปลงโลก

FinTech เทคโนโลยีการเงิน ที่กำลังมาเปลี่ยนแปลงโลก ?

FinTech (Financial Technology) คือ การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงิน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น การซื้อสินค้าออนไลน์ การโอนเงิน หรือการใช้สกุลเงินดิจิตอล

สังคมไร้เงินสดกำลังก้าวเข้ามาแล้วเราต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

สังคมไร้เงินสด ช่วยให้ลดต้นทุนทางการเงิน และความปลอดภัยในการทำธุรกรรม รวมถึงประหยัดเวลา และขั้นตอนต่างๆ ในการทำธุรกรรมทางการเงิน.

การใช้เทคโนโลยีทางการเงิน แทนการใช้วิธีชำระเงินในรูปแบบธนบัตรนั้น คล่องตัวมาก เพราะปัจจุบัน เราสามารถใช้จ่าย ผ่านเทคโนโลยี QR Code สะดวกรวดเร็วไม่ต้องทอนเงิน

เมื่ออยู่ในรูปแบบดิจิตอล จึงสามารถเชื่อมโยง เข้ากับระบบบัญชีออนไลน์ หรือธุรกรรมอื่นๆได้ง่าย ดังนั้นเราควรมีการศึกษาเรียนรู้วิธีการใช้เพื่อความคล่องตัว