ETA Coin ชำระค่าสินค้าหรือบริการ ต่างๆได้ ผ่านทาง Mobile Application

> ETA Coin ชำระค่าสินค้าหรือบริการ ต่างๆได้ ผ่านทาง Mobile Application

  • ETA Coin ได้ร่วมมือกับ ผู้พัฒนา แอพพลิเคชั่นชั้นนำ (Mobile Application) เพื่อใช้เป็นช่องทางในการอำนวย ความสะดวก ต่อผู้ถือเหรียญ ETA Coin

  • เพื่อใช้ในการ ชำระค่าสินค้า ค่าบัตรเครดิต ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าบริการอื่นๆ

  • โดยที่ผู้ถือ ETA Coin สามารถโอนเหรียญ ETA Coin มา Exchange ได้ที่ ผู้ให้บริการ Exchange ETA Coin*

  • หลังจากนั้น ก็สามารถนำเหรียญที่ Exchange แล้ว ไปชำระค่าสินค้า หรือบริการต่างๆ ที่เข้าร่วมกับ ETA Coin ได้