ETA Coin ซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าไอที ผ่านเว็บไซต์ ชั้นนำได้

> ETA Coin ซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าไอที ผ่านเว็บไซต์ ชั้นนำได้

  • ผู้ถือครอง ETA Coin สามารถนำ ETA Coin ไปชำระเป็นค่าสินค้า ผ่านทางเว็บไซต์ ที่เข้าร่วมกับ ETA Coin ได้ทันที

  • โดยท่านสามารถ ชำระค่าสินค้า ผ่าน Waves Wallet (Mobile Application) ตามมูลค่าของ ETA Coin ในวันนั้นๆ

  • โดยมีขั้นตอนเหมือนการซื้อสินค้าทั่วไป แต่ในขั้นตอนสุดท้ายให้ใช้ Waves Wallet (Mobile Application) มาสแกน QR Code เพื่อเป็นการชำระค่าสินค้าแทน

  • ETA Coin ชำระค่าสินค้าได้เท่านั้น ยังไม่สามารถใช้ ชำระค่าขนส่งได้

  • www.shoppingeta.com (เว็บไซต์อยู่ระหว่างการพัฒนา)

  • www.etashopping.com (เว็บไซต์อยู่ระหว่างการพัฒนา)

* เว็บไซต์ชั้นนำ กำลังทยอยเข้าร่วมมือกับ ETA Coin อีกจำนวนมาก *